top of page

אסדרות ורגולציה

אסדרה (כן, ב"אל"ף", כך קבעה האקדמיה ללשון העברית) זו למעשה המילה העברית לרגולציה. 

משק האנרגיה בכלל, ומשק האנרגיה החלופית בפרט, הוא משק מנוהל ע"י אסדרות שונות. 

הגוף אשר קובע את האסדרות במשק האנרגיה נקרא "הרשות לשירותים ציבוריים חשמל" (ובשפת העם, "רשות החשמל").

רשות החשמל, בהתאם להנחיות משרד האנרגיה וליעדים אשר קבעה הממשלה, מוציאה מדי תקופה סדרת אסדרות אשר קובעות את הכללים לייצור חשמל סולארי.

נכון לשנת 2021, ישנן מספר אסדרות בתוקף ואנו ננסה לעשות קצת סדר בנושא. 

 אסדרה תעריפית למתקנים קטנים עד 100 קילו-וואט (פורסם בינואר 2021)

אסדרה תעריפית מאפשרת למכור את כל החשמל שמיוצר על ידי המערכת הסולארית לחברת החשמל בתעריף ידוע מראש. באסדרה החדשה ניתן גם לצרוך את החלק של החשמל שהמערכת מייצרת כקיזוז לחשבון החשמל (בדומה למונה נטו) ואת העודפים להזרים לרשת החשמל ולקבל עבורם תשלום קבוע וידוע. רשות החשמל קבעה את הכללים הבאים:

 • מיועד למערכות עד הספק 100 קילו-וואט AC וכ-150 קילו-וואט DC (כ-1,500 מ"ר)

 • נקבעו התעריפים הבאים:

  • התעריף לחשמל המוזרם לרשת למתקן בהספק עד 100 ק"וו 41 ש"ח לקוט"ש

  • התעריף לכל הספק שיותקו מעל 100 קיךו-וואט הינו 18.9 אג'

 • התעריף הוא ל-25 שנה ללא הצמדה

 • ישנן שתי שיטות התחשבנות:

  • התחשבנות לפי יצור – תשלום תעריף קבוע לכל קוט"ש המיוצר במתקן בין אם נצרך ובין אם לאו. בשיטה זו הצרכן משלם על הצריכה מהמתקן לפי תעריף הצריכה מהרשת. כלומר, כל הייצור מהמתקן נרכש בתעריף אחיד מבלי קשר לצריכה העצמית. 

  • התחשבנות לפי הזרמה – צריכה עצמית, ותשלום על עודפים המוזרמים לרשת בלבד. חלופה זו עשויה להתאים לצרכנים גדולים, בעיקר למערכות מעל 100 קילו-וואט.

 • תתאפשר צריכה עצמית מהמתקנים, כאשר בגין צריכה זו יחויבו הצרכנים בתשלום העלויות המערכתיות ורכיב הרשת הקבוע (כ-6 אג' לקוט"ש)

אסדרה עם הליך תעריפי מכרזי למתקנים בינוניים על גגות ומאגרי מים (פורסם במרץ 2018)

אסדרה זו נועדה לגגות ולמאגרי מים, ובעל נכס מסוג זה יתמודד במכרז אשר תפרסם רשות החשמל על התעריף אותו יקבל ל-25 שנה. אסדרה זו הסתיימה בשנת 2021.

עיקרי האסדרה:

 • מועד למתקנים עד הספק 10 מגה-וואט

 • מתקנים על גבי גגות ומאגרי מים בלבד

 • תתאפשר צריכה עצמית מהמתקנים, כאשר בגין צריכה זו יחויבו הצרכנים בתשלום העלויות המערכתיות ורכיב הרשת הקבוע (כ-6 אג' לקוט"ש)

 • התעריף שיקבע במכרז הוא ל-25 שנה ללא הצמדה

 • זוכה המכרז יידרש לסיים את ההתקנה תוך 12 חודשים ולהעמיד ערבויות

 

אסדרה זו מתאימה בעיקר ליזמים בעלי נכסים גדולים יחסית.

מדוע המדינה מעודדת התקנת מערכות סולאריות?

ממשלת ישראל קבעה יעדים לייצור חשמל נקי על מנת לעמוד בהתחייבויות בילמאומיות להפחתת פליטות זיהום אוויר. היעד שהממשלה קבעה בשנת 2009 הוא 10% מכלל ייצור האנרגיה במדינת ישראל. נכון לסוף 2017, הכמות עומדת עד 2.7% בלבד. לעיון נוסף ראה הודעת בנק ישראל מספטמבר 2017.

ד"ר יובל שטייניץ , שר האנרגיה: "המדובר במדיניות שמרכזה אנרגיה ירוקה לטובת בריאות הציבור, תוך קביעת יעדים שאפתניים לעמידה בהם. התכנית כוללת הקלות באנרגיה סולארית לבניינים משותפים לטובת אזרחים והוזלה בעלויות . אנחנו מביאים היום בשורה של ממש למשקי הבית – מנגישים להם את האנרגיה המתחדשת. הם יוכלו לייצר חשמל חינם מהשמש ולצרוך לשימושם".
ד"ר אסף אילת, יו"ר רשות החשמל: "רשות החשמל מחויבת לעלייה דרמטית בכמות האנרגיה המתחדשת המיוצרת בישראל , וזאת בהתאם למדיניות השר והממשלה . בשבועות הקרובים תמשיך הרשות בפרסום אסדרות ומכרזים אגרסיביים לקידום ייצור מתקני אנרגיה מתחדשת."

bottom of page