top of page

אומדן תפוקות

בואו נתחיל עם מספר מושגי יסוד:

  • אנרגיה סולארית (קרינת השמש) - השמש שלנו מפיקה סוגים שונים של אנרגיה (חום, אור ועוד). אותנו מעניינת אנרגיית הקרינה.

  • תפוקה של 1 קילו-וואט נקוב (1KWp) - אנו נוהגים לחשב את תפוקת המערכת לפי יחידת בסיס של פנלים בהספק נקוב של 1 קילו-וואט. שטח של יחידה זו הוא 6-8 מ"ר (השטח בפועל יהיה לרוב סביב 10 מ"ר, מאחר ומשאירים מרווחים בין שורות פנלים).

  • תפוקה שנתית - תפוקה שנתית של מערכת בהספק 1KWp היא 1,600-1,800 קוט"ש. המספר המדוייק תלוי במיקום הגיאוגרפי כאשר אזורי דרום ישראל ורמת הגולן נהנים מתפוקות גבוהות, אך כל שטח מדינת ישראל נהנה מתפוקות גבוהות יחסית לעולם המערבי. (גורמים נוספים המשפיעים על ההספק הם כיוון הגג, הצללות, וזוית הגג)

כעת נחשב תפוקות של מערכת סולארית מסחרית:

לצורך הדוגמא, נניח מפעל עם גג בשטח 2,000 מ"ר הנמצא במרכז הארץ.

החישוב אותו נבצע הוא כדלהלן:

נבדוק מהו הספק המערכת שניתן להתקין על הגג - נחלק 2,000 (מ"ר )ל-10 (שטח של 1 קילו-וואט נקוב)  ונקבל 200 קילו-וואט. 

הספק ה-AC (חיבור החשמל, הממירים) יהיה כ-133 KW.

על פי אסדרת הגגות של שנת 2021, ניתן לקבל תעריף של 42 אג' לקוט"ש למערכות בהספק AC עד 100 קילו-וואט. על כן, נמליץ במקרה זה להתקין מערכת בהספק AC שלא יעלה על 100 KW, והספק פנלים שלא יעלה על 150 KWP.

מערכת בהספק זה תייצר כ-247,000 קוט"ש בשנה, וכ-104,000 ש"ח!

הערה:

  • נתוני התפוקה מתייחסים להתקנות בהן המערכת מותקנת לכיוון דרום ואין הצללות. כל שינוי דורש חישוב של התפוקה השנתית בהתייחס לכיוון ולהצללות.

bottom of page