top of page

מסלולי ייעוץ

במומחה הסולארי תוכל למצוא מגוון מסלולים המתואמים לסוגים שונים של לקוחות וצרכים. מסיבות שונות, בכל המסלולים נדרש לעמוד בתנאי סף לקבלת השירות של המומחה.

  • על המבנה להיות בבעלות הנרשם (מקבל השירות)

  • השירות ניתן רק עבור מבנים קיימים (לא כאלו שבתכנון או בבניה)

  • השירות ניתן רק עבור מבנים בעלי היתר / טופס 4

  • שטח הגג הכולל גדול מ 700 מ"ר

  • לא ניתן לקבל שירות עבור בתים משותפים

בכל המסלולי הייעוץ, השירות של המומחה הסולארי כולל הכנת תכנית ראשונית (תכנית הצבה) והדמיית מערכת. לחץ כאן לקריאה אודות התכנון הראשוני שהמומחה מבצע עבורך.

המסלולים של המומחה הסולארי כוללים

ייעוץ ראשוני עבור מערכות סולאריות מסחריות -גגות מעל ל 700 מ"ר

מסלולים - מסחרי מעל 1000
bottom of page